STATUT FUNDACJI „BRAT DLA BRATA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Brat dla Brata”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Roberta Binkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Violettę Sawicką w kancelarii notarialnej w Turku, w dniu 16 marca 2017 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Patronem duchowym Fundacji jest św. Brat Albert – patron ubogich oraz Ojciec Święty Franciszek.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Turek.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny.

§ 3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Prezes i dwóch wiceprezesów posiada pieczątki imienne.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji są:

1. Pomoc ludziom samotnym, chorym (m.in. w stanach depresyjnych, mających myśli samobójcze).
2. Pomoc ludziom uzależnionym (m.in. od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu, komputerów).
3. Pomoc ludziom zastraszanym i dotkniętych mobbingiem.
4. Wspieranie kobiet i mężczyzn w związkach małżeńskich (pomoc w rozwiązywaniu problemów wywołanych m.in. przemocą psychiczną i fizyczną).
5. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.
6. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych społeczności.
7. Pomoc we wszystkich problemach dotykających współczesnego człowieka.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Bezpośrednie spotkania z osobami potrzebującymi wsparcia w szeroko rozumianym zakresie.
2. Skierowanie osób potrzebujących do rozmowy m.in. z prawnikiem (cywilnym i kanonicznym), psychologiem, psychiatrą, osobą duchowną, egzorcystą, lekarzem
3. Organizowanie kursów, szkoleń, odczytów, sympozjów naukowych zgodnych z obszarem działalności Fundacji.
4. Promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom występującym w obszarze praw człowieka.
5. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
6. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz innymi organizacjami o celach statutowo zbieżnych z celami Fundacji, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów z majątku Fundacji;
4. odsetek bankowych;
5. zbiórek i imprez publicznych.

§ 10

Przychody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane będą w całości na cele statutowe Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI

§ 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję, w tym Prezesa oraz I wiceprezesa i II wiceprezesa.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu.
4. Fundator odwołuje członków Zarządu.
5. Członkostwo w zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka zarządu na ręce Fundatora.
b) śmierci członka zarządu.
c) na skutek skazania członka zarządu prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
d) uchwalanie regulaminów;
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Przy czym dopuszcza się powiadomienie o zebraniu zarządu drogą mailową.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd Fundacji spotyka się co najmniej raz w roku, na wniosek Prezesa Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
8. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
9. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
10. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis członka Zarządu.

ZMIANA STATUTU

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 16

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Zarząd Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

§ 18

1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator w drodze decyzji.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

§ 19

W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora realizuje I wiceprezes.