Regulamin przyjmowania wpłat/darowizn

§ 1

1. Fundacja „Brat Dla Brata” o numerze NIP 6681981320, numerze REGON 368330117, numerze KRS 0000696114, z siedzibą w Turku na Placu Zawiszy Czarnego 10, 62-700 (zwana dalej również „Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.
3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

§ 2

1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:

1) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji:
PLN 58 1050 1735 1000 0090 8024 0261
EUR PL57 1050 1735 1000 0090 8024 0279
USD PL39 1050 1735 1000 0090 8044 3139
BIC/SWIFT INGBPLPW

2) płatnością online (przelewem online, kartą płatniczą, BLIK lub inną formą udostępnioną przez dostawcę bramki płatniczej) za pośrednictwem jednego z zewnętrznych systemów płatności: PayPal, tPay.com.

3) W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”.

§ 3

1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji www.bratdlabrata.pl w zakładce „Kontakt”.
3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.
4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
5. Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a darczyńcą.
6. W przypadku gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą zniszczone, nieestetyczne, nienadające się do użytku lub nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 4

1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Brat dla Brata Plac Zawiszy Czarnego 10, 62-700 Turek, zwana dalej: „Administratorem”.
2. Kupujący może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Cieszyńska 16, 43-440 Goleszów, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub telefonując pod numer: +48 790 712 505.
3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
4. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
10. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 6

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05 lutego 2019 r.

 

Donate towards the construction of the monastery

Donate 1